استفاده از قدرت درون برای بهبود روابط با والدین
موفقیت و انگیزشی

استفاده از قدرت درون برای بهبود روابط با والدین لوئیس ال هی

قدرت درونی ما چه میزان می تواند در ارتباط ما با دیگران موثر باشد؟ استفاده از قدرت درون برای بهبود روابط با والدین می تواند چه نتیجه ای داشته باشد؟ استفاده از قدرت درون برای بهبود روابط با والدین را از لوئیس ال هی یاد بگیریم و به گونه ای شایسته و درخور شان وجود حقیقیمان با والدین خود رفتار کنیم.

رفتار والدینتان با شما چگونه است؟ چه انتظاری از آنها دارید؟ شما با آنها چگونه رفتار می کنید؟ والدین پدر و ماد شما با بچه های خود چه رفتاری داشته اند؟ والدین شما با پدر و مادر خود چگونه رفتار کرده و می کنند؟  همان گونه که انتظار داریم والدینمان با ما رفتاری محترمانه و با فهم و کامل داشته باشند، ما نیز باید محترمانه و با بزرگواری با آنها برخورد کنیم.

استفاده از قدرت درون برای بهبود روابط با والدین

اگر آنگونه که انتظار داریم والدینمان با ما رفتار نکرده اند یا فکر می کنیم آن ها نسبت به پرورش روح و روان مان کوتاهی و کم کاری کرده اند، از آن ها دلگیر نباشیم و رفتار آن ها را با خودشان یا با فرزندانمان تکرار نکنیم. همان طور که ما در محیطی کاملا سالم و به دور از تنش رشد نیافته ایم و بزرگ نشده ایم، والدین مان نیز در زندگی خود با مشکلات و سختی های زیادی روبرو بوده اند و تنش های زیادی را در زندگی خود تجربه و احساس کرده اند.

بنابرای برای رفتارهای به ظاهر نادرست آن ها از دستشان دلخور و رنجور نباشیم و برای پرورش در محیطی نه چندان سالم افسوس نخوریم. افسوس خوردن و شکایت و گلایه از والدین و شرایط، به ما نیرو و قدرت نمی دهد. شاید به ظاهر مسئولیت را از روی ما بردارد و علت مشکلات را متوجه دیگران کند. باید بدانیم که عدم مسئولیت پذیری در زندگی ما را مفلوک و رنجور می کند. بی مسئولیت بودن چون زنجیری دست و پایمان را می بندد و قدرت اراده ما را نابود می کند. استفاده از قدرت درون برای بهبود روابط با والدین را یاد بگیریم.

کتاب صوتی پیشنهادی ما به شما: کتاب صوتی چهارمیثاق کتاب خرد سرخ پوستان

به عهده گرفتن مسئولیت برای بهبود روابط با والدین

استفاده از قدرت درون برای بهبود روابط با والدین

استفاده از قدرت درون برای بهبود روابط با والدین

ارغ از این که در چه محیطی پرورش یافته ایم و والدینمان با ما چگونه رفتار کرده اند، مسئولیت بهبود زندگی خویش را گردن بگیریم و نسبت به بهبود وضعیت خود و پرورش روح و روان خود متعهد شویم. مسئولیت پذیری قدرت مورد نیاز برای تغییر را به ما می دهد. مسئولیت پذیری غل و زنجیرهای زندگی را از بین می برد و به ما توان حرکت در مسیر پیشرفت را می دهد.

اصلاح باورهای خود برای برای بهبود روابط با والدین

در سنت های گذشته عقاید و باورهای زیادی برای پرورش روح و جسم ما موجود است. اما همه باورها و عقاید قدیمی صحیح نیست و در مواردی باورهای قدیمی و سنت های محلی ما را با محدودیت مواجه می کند. زمانی که ما مسئولیت زندگی خویش را به  گردن می گیریم، هیچ محدودیتی برای دگرگونی در نوع نگرش و ایجاد باورهای محکم و سازنده نداریم. بدون در نظر گرفتن محدودیت می توانیم با استفاده از قدرت تصور خلاق و نیروی نهفته در درون خود، باورهای محکم و نیرومند را در ذهن خود ایجاد کنیم و آن ها را به صورت عادت صحیح در خود پرورش دهیم.

سرکوب نکردن رفتارهای نامناسب والدین در درونمان

استفاده از آینه و بهره گیری از تصور خلاق به ما کمک می کند تا رفتارهای نامناسب والدین را در خود سرکوب نکنیم. با ایستادن جلو آینه و گفتگو با والدین خود و پرسش از آن ها در رابطه با نوع رفتارشان با ما و سپس گوش دادن به ندای درون و شنیدن صدای آن ها در درون خود پاسخ  سوال های درون خود را به دست می آوریم.  از آن زمان به بعد والدین خود را به خاطر رفتار نامناسب سرزنش نمی کنیم و پس از آگاهی از علت چنین رفتاری آن ها را آزادانه و با کمال میل می بخشیم.

روابط تیره و تار با استفاده از جبر و زور

ما به هیچ وجه نمی توانیم دیگران را مجبور به تغییر کنیم. در مسیر خودیابی باید به دیگران این شانس را بدهیم که خودشان باشند و برای ما نقش بازی نکنند. اجازه دهیم والدینمان رفتار واقعی با ما داشته باشند. خودشان را برای رضایت ما تغییر ندهند و مطابق با خواسته ما عمل نکنند. اگر والدین خود را مجبور به چنین کاری کنیم، استفاده از عشق و نیروی عشق را برای بهتر کردن اوضاع سد می کنیم. نیروی عشق به آزادی عمل نیاز دارد. کسی را به اجبار نمی توان به تغییر نگرش وادار کرد. اجبار، آزادی عمل را از ما می گیرد و روابط را تیره و تار می کند. استفاده از قدرت درون برای بهبود روابط با والدین را دنبال نماییم.

استفاده از قدرت درون برای بهبود روابط با والدین

استفاده از قدرت درون برای بهبود روابط با والدین

عدم ترس از تنش های مسیر با استفاده از قدرت درون

در مسیر تغییر نگرش و داشتن رابطه درست با والدینمان، تنش های زیادی موجود است. جنگ قدرت را با والدین خود به راه نیندازیم، بلکه با رفتاری عادی و صلح طلبانه با موانع روبرو شویم. از تکرار جمله های تلقینی مثبت، گفتگو جلو آینه و تصور خلاق برای بهبود روابط با والدین خود استفاده  کنیم.

تمرین جلو آینه برای بهبود راوابط با والدین

ممکن است انتظاراتی از والدین خود داشته باشیم و نتوانیم در حالت عادی آن ها را با والدین خود مطرح کنیم. برای این که بر این ناتوانی خود پیروز شویم، جلو آینه بایستیم، تصویر والدین خود را در آینه تصور کنیم و خواسته های خود را با آنها در میان بگذاریم. این تمرین را آن قدر تکرار کنیم تا بتوانیم در حضور والدین مان به راحتی انتظارات خود را بگوئیم. استفاده از قدرت درون برای بهبود روابط با والدین را در زندگی خود عملی کنیم.

پیشنهاد می کنیم از این صفحه دیدن نمایید؛ اولین دیدار مولانا و شمس تبریزی

استفاده از تصور خلاق برای بهبود روابط با والدین

به صورت واضح و شفاف خواسته خود را مشخص کنیم. از خود بپرسیم، من می خواهم که والدینم با من چگونه رفتاری بکنند؟ من چه رفتاری با آن ها داشته باشم تا روابطمان عالی باشد؟ هر کیفیتی که دوست داریم در روابطمان باشد را در تصویر خود مشخص کنیم. پس از خلق تصویر راحت و آسان آن را رها کنیم و به زندگی عادی برگردیم.

استفاده از جمله های تلقینی مثبت برای بهبود روابط با والدین

برای استفاده از قدرت درون و بهبود روبط با والدین در رفتار خود و والدینمان دقیق شویم. مواردی که به سردشدن روابطمان انجامیده را بیابیم. با استفاده از جمله های تلقینی مثبت روابط را بهبود ببخشیم. برای انجام این کار می توانیم با خود تکرار کنیم.

استفاده از قدرت درون برای بهبود روابط با والدین

استفاده از قدرت درون برای بهبود روابط با والدین

عدم ترس از تنش های مسیر با استفاده از قدرت درون

در مسیرتغییر نگرش و داشتن رابطه درست با والدین مان تنش های زیادی موجود است. جنگ قدرت را با والدین خود به راه نیاندازیم، بلکه با رفتاری عادی و صلح طلبانه با موانع روبرو شویم. از تکرار جمله های تلقینی مثبت، گفتگو جلو آینه و تصور خلاق برای بهبور روابط با والدین خود استفاده  کنیم.

تمرین جلو آینه برای بهبود راوابط با والدین

ممکن است انتظاراتی از والدین خود داشته باشیم و نتوانیم در حالت عادی آن ها را با والدین خود مطرح کنیم. برای این که بر این ناتوانی خود پیروز شویم، جلو آینه بایستیم، تصویر والدین خود را در آینه تصور کنیم و خواسته های خود را با آن ها در میان بگذاریم. این تمرین را آن قدر تکرار کنیم تا بتوانیم در حضور والدین مان به راحتی انتظارات خود را بگوئیم. استفاده از قدرت درون برای بهبود روابط با والدین را در زندگی خود عملی کنیم.

استفاده از تصور خلاق برای بهبود روبط با والدین

به صورت واضح وشفاف خواسته خود را مشخص کنیم. از خود بپرسیم، من می خواهم که والدینم با من چگونه رفتار کنند؟ من چه رفتاری با آن ها داشته باشم تا روابطمان عالی باشد؟ هر کیفیتی که دوست داریم در روابطمان باشد را در تصویر خود مشخص کنیم. پس از خلق تصویر راحت و آسان آن را رها کنیم و به زندگی عادی برگردیم.

استفاده از جمله های تلقینی مثبت برای بهبور روابط با والدین

برای استفاده از قدرت درون و بهبود روبط با والدین در رفتار خود و والدینمان دقیق شویم. مواردی که به سردشدن روابط مان انجامیده را بیابیم. با استفاده از جمله های تلقینی مثبت روابط را بهبود ببخشیم. برای انجام این کار می توانیم با خود تکرار کنیم؛

استفاده از قدرت درون برای بهبود روابط با والدین
استفاده از قدرت درون برای بهبود روابط با والدین
 • من با نیروی برتر درونم هماهنگم.
 • من با خدا و جهان پیوندی ناگسستنی دارم.
 • قدرت برتر همه شرایط را برای بهبود زندگی من فراهم کرده است.
 • در زمان و مکان معین و دقیق همه خواسته های من به تدریج در حال تحقق یافتن هستند.
 • رابطه من با والدینم عالی است.
 • من زندگی توام با آرامش را در کنار خانواده دارم.
 • حالم خوب است و روابط من با اطرافیانم در حد اعلای خوبی است.
 • من بهترین روابط را تجربه خواهم کرد.
 • همه چیز رو به سمت وسوی خوب بودن در جریان است.
 • زمین و زمان دست به دست هم داده اند تا روابط من و زندگیم را بهبود ببخشند.
 • شرایط برای تغییر روابطم آماده است و من بدون هیچ محدودیتی می توان روابطی عالی با والدین و اطرافیانم داشته باشم.
 • من به بهبود روابط خود در زندگی امیدوارم. امید و یقینم من را با روابط عالی با همه چیز و همه کس پیوند می دهد.

استفاده از قدرت درون برای بهبود روابط با والدین را جدی بگیریم. تمرین های گفته شده را عملی کنیم و روابط عالی را در زندگی تجربه و احساس کنیم.

آیا شما تا به حال سعی کرده اید که از قدرت نیروهای درونی خودتان برای بهبود روابطتان با خانواده و والدین استفاده کنید؟ این کار چه نتیجه ای را برای شما به همراه داشته است؟ تجربات خودتان را با ما به اشتراک بگذارید و پیشنهادات و انتقادات خودتان را مطرح نمایید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه