10 قانون اول از 40 قانون عشق و معرفت حق
موفقیت و انگیزشی

10 قانون اول از 40 قانون عشق و معرفت حق

در این متن 10 قانون اول از 40 قانون عشق و معرفت حق در کتاب ملت عشق بیان شده است. اگر دوستدار معرفت حق هستید ، آن ها را یاد بگیرید.

 در کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک 40 قانون رسیدن به معرفت حق و عشق حقیقی چهار مطلب (10 قانون اول، ده قانون دوم، ده قانون سوم و ده قانون چهارم) بیان شده است. همچنین هفت پله عشق از بیان شمس تبریزی صوفی با مرام دوستدار معرفت آمده است. اگر دوست دار طریقت حق و اهل معرفت هستید در این متن با 10 قانون اول از 40 قانون عشق و معرفت حق آشنا شوید.

کتاب صوتی پیشنهادی ما؛ عشق را بجویید تا بیابید اثر بار بارا دی انجلیس

10 قانون اول از 40 قانون عشق و معرفت حق 

قوانین عشق را یاد بگیرید و عشق حقیقی را تجربه کنید. عاشق شوید و به خود و جهان عشق بورزید. شور و شعف زندگی را به زندگی خود سرازیر کنید. 

از این صفحه دیدن نمائید ؛ بیوگرافی جک ما، موسس شرکت علی بابا

قانون اول؛ هر یک از ما آینه پروردگاریم

کلمه هایی که برای توصیف پروردگار به کار می بریم ، همچون آینه ای می باشد که خود را درون آن می بینیم. وقتی نام پروردگار را می شنوی اگر قبل از هر چیز تصویر ترسناک و شرم آور به ذهنت رجوع کند، به این معنی است که تو بیشتر مواقع در شرم و ترس به سر می برید.

اگر با شنیدین نام خداوند، ابتدا عشق ، مهربانی و دوست داشتن به ذهنت بیاید ، معنیش این است که این صفات به فراوانی در تو وجود دارد.

قانون دوم؛ عشق را در درون خود بیابید

پیمودن راه حق کار دل است نه عقل. راهنمای شما باید دلتان باشد نه سر بالای دو شنه یتان. از کسانی باشید که به نفس خود اگاهند. نه کسانی که به نفس خود اگاهی ندارند.

هر کسی در هر نقطه ای از جهان که باشیم، هر چیزی را اگر داشته باشیم. باز هم هر کدام از ما در اعماق عمق وجود خود نوعی حس کمبود داریم. انگار چیزی اساسی گم کرده ایم و می ترسیم نتوانیم آن را پیدا کنیم. همه ما عشق را در درون خود گم کرده ایم. کسانی هم که آن را می دانند ، واقعاً انگشت شمارند.

ای گم شده در خود ندانی ، بدنت مزار تو شده ، چون نفست را نشناخته ای ، نفست گورکن تو شده است. الیف شافاک

10 قانون اول از 40 قانون عشق و معرفت حق

10 قانون اول از 40 قانون عشق و معرفت حق

خدا در درون ما حضور دارد. برای یافتنش گشتن کوه و کمن نیاز نیست. درست است که خدا را با گشتن نمی شود پیدا کرد. ولی تا دنبالش نگردی او را نمی یابید. افراد زیادی بوده اندکه در خانه مانده و از روستایشان فرا تر نرفته اند. اما خدا را شناخته و او را پیدا کرده اند. دنبال پیدا کردن خدا در درون خود باشید. بر روی زمین سیر و سفر کنید و خدا را بیابید.

 کسی که دنبال مال ، جاه و مقام باشد ، به هیچ وجه  به خدا راه نمی یابد. برای کسب معرفت 10 قانون اول از 40 قانون عشق و معرفت حق را بیاموزید.

قلب مردمان است که شهرها را زنده نگه می دارد. شهرها بر ستون های معنویت استوارند. اگر دل مردمان سیاه و کدر شود ، شهر ها زیبایشان را از دست می دهند. چه بسیار شهرها که این گونه از بین رفته اند و چه بسیار شهرها که نابود می شوند.

ضرورت فرا رفتن از شریعت برای یافتن حقیقت

شریعت چون چراغی است که هنگام تاریکی با آن جلو پایت را ببینی. پس از آن نوبت به طریقت می رسد. پس از طریقت به معرفت نیاز است تا خدا را بیابید. بعد از معرفت به حقیقت می رسید. جهت یابی در کسب معرفت مهم و اساسی است. چنان چه شریعت را هدف اصلی بشمارید از ادامه راه حقیقت باز می مانید. شریعت وسیله ای برای رسیدن به حقیقت است. لطفاً هدف را با وسیله و ابزار رسیدن به هدف اشتباه نگیرید.

قانون سوم؛ قران را می توان در چهار سطح آموخت

  • سطح اول؛ معنای ظاهری اهل شریعت این سطح را می بیند. به فرای آن راه ندارند.
  • سطح دوم؛ معنای باطنی. این سطح را صوفیان درک می کنند.
  • سطح سوم؛ بطن بطن. اولیا به این سطح از قران دست رسی دارند.
  • سطح چهارم؛ چنان عمیق است که در وصف نمی گنجد. عاشقان واصل و پیامبران این سطح را می بینند.

انکار چیست؟ گناه چیست؟

داستان موسی و شبان به ما می اموزد که برای دعا کردن و صحبت با خداوند، چیزی که از زبان ما جاری می شود، اهمیت ندارد. چیزی که مهم است نیت آدم و هدف اصلی او از ایجاد ارتباط با خداوند است.

ملت عاشقانه دلسوخته از همه دین ها جداست. عاشقان حق ، ملت ، دین و زبان را عامل جدایی نمی دانند. درون دل ها را فقط خدا می داند. پس اهل دل به کارهای دیگران برچسپ نمی زنند. پیش داوری و قضاوت ناآگاهانه نمی کنند. بی خود عشق و معرفت کسی را ندانسته انکار نمی کنند. برچسب گناه را بدون آگاهی به اعمال کسی نمی زنند.

توکل حالت آرامش محض است. همرا با توکل پذیرش و سازگاری می آید. با قلبی صاف و پر امید به پروردگارتان توکل کنید. الیف شافاک

10 قانون اول از 40 قانون عشق و معرفت حق

10 قانون اول از 40 قانون عشق و معرفت حق

قانون چهارم؛ صفات خداوند را می توانی در هر ذره کائنات بیابید

خدا فقط در صومعه، دیر، کلیسا و مسجد نیست. خدا همه جا حضور دارد. همان طور که کسی نیست که خدا را دیده و زنده مانده باشد. کسی هم پیدا نمی شود، خدا را دیده و مرده باشد. هر کس خدا را پیدا کند تا ابد نزدش می ماند.

قانون پنجم؛ کیمیای عقل با کیمیای عشق فرق دارد.

عقل ترسان است و لرزان و سست قدم بر می دارد. عقل مرتب بازگو می کند؛ مراقب باش آسیبی نبینی. اما عشق جسور است. نمی ترسد. می گوید خودت را رها کن، بگذار برود.

عقل به آسانی خراب نمی شود. اما عشق به آسانی خودش را ویران می کند. گنج ها و خزانه ها همیشه در دل ویرانه ها بیرون می آیند. بنابرای هر چه هست در دل خراب نهفته است. 10 قانون اول از 40 قانون عشق و معرفت حق را برای کسب معرفت یاد بگیرید.

قانون ششم؛ زبان منشاء پیش داوری ها و قضاوت های نا به جا

بیشتر درگیری ها ، پیش داوری ها و دشمنی ها در این جهان از زبان نشات می گیرد. خودت باش و به زبان زیاد اهمیت نده. در دیار عشق زبان حکم نمی کند. عاشق بی زبان است.

قانون هفتم؛ خود را در آینه دیگران پیدا کن

در زندگی در این دنیا اگر تک و تنها در گوشه ای در انزوا بمانی و فقط پژواک صدای خود را بشنوی، نخواهی توانست حقیقت را کشف کنید.  فقط در آینه انسانی دیگر است که می توانی خودت را کامل ببینی.

قانون هشتم؛ هیچ گاه نومید نشوید

 اگر همه درها هم به روی شما بسته شود ، او کوره راهی را از جای پنهانی که هیچ کس سراغی از آن ندارد را به رویتان خواهد گشود. حتی اگر اکنون نتوانی آن راه را ببینی. بدان که پشت سر گذرگاه های سخت و دشوار بهشت قرار دارد. شکرگذار باشید. پس از رسیدن به خواسته شکر کردن آسان است. اکنون که به خواسته ات نرسیده ای شاکر باش.  صوفی واقعی وقتی هم که به خواسته اش نرسیده است شکرگذار است.

قانون نهم؛ صبور و آینده نگر باشید

صبر کردن به معنای ماندن و انتظار کشیدن نیست. به معنی آینده نگر بودن است. صبر چیست؟ به خار نگاه کردن و روئیدن گل را به تصور درآوردن است. به شب نگاه کردن و روز را پشت آن دیدن است. عاشقان خدا صبر را چون شهدی شیرین در کام می کشند. آن را هضم می کنند. آن ها می دانند که هلال ماه به صبر نیاز دارد تا به بدر کامل تبدیل شود. 10 قانون اول از 40 قانون عشق و معرفت حق را فرا بگیرید.

قانون دهم؛ هر سفر را سیاحتی در درونت بدان

به هر سو که دلت خواست برو. شمال ، جنوب، شرق یا غرب هر سمتی که اراده کرده برو. اما یادت باشد هر سفر که می کنی سیاحتی به درونت بدان. کسی که به درون خود سفر کند. سرانجام دنیا را طی خواهد کرد. سالک از مشکلات و سختی راه که در انتظارش است هراسی ندارد. جسورانه به پیش می تازد.

اگر دوست دار معرفت حق هستید ، 10 قانون اول از 40 قانون عشق و معرفت حق را یاد بگیرید و در زندگی خود آن را اجرا نمائید. برای آگاهی بیشتر بقیه قوانین عشق و معرفت را در متن های بعدیآمده است. بر روی لینک های زیر کلیک کنید و سایر قوانین را مطالعه نمایید. 

(10 قانون اول، ده قانون دوم، ده قانون سوم ، ده قانون چهارم و هفت پله عشق )

در رابطه با 10 قانون اول از 40 قانون عشق و معرفت حق هر گونه نظری دارید، آن را با کتاب صوتی  به اشتراک بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست