عشق و شور زندگی
موفقیت و انگیزشی

عشق و شور زندگی ،بار بارا دی انجلیس از راز عشق پرده برمی دارد

بار بارا دی انجلیس از عشق و شور زندگی می گوید و از راز عشق پرده برمی دارد.  پس به راز عشق پی ببرید. آن را در آغوش بگیرید و از روی عشق مهر بوزید.

 اساس و پایه جهان بر اساس عشق بنا شده است. چرخ روزگار را عشق می گردادند. تا زمانی که با خردلایتناهی در پیوند باشیم ، عشق و دوست داشتن زندگی ما را استحکام خواهد بخشید. گاهی حوادث و رویدادهای زندگی ما را از عشق به زندگی دور می کند. گاه چنان زندگی برای مان کسالت بار و یکنواخت می شود که حوصله هیچ کس و هیچ چیز را نداریم. در چنین مواقعی بازگشت به خویشتن و درک گوهر وجودی تنها راه نجات ما از فلاکت و بدبختی خواهد بود. این بار کتاب صوتی از بیان باربارا در انجلیس در رابطه با عشق و شور زندگی سخن خواهد گفت. 

پیوند و هماهنگی با خرد بی انتها

تا زمانی که بین ما و خرد نامتناهی پیوند و هماهنگی وجود دارد. از عشق بی نهایت منبع اصلی ، انرژی می گیریم و شارژ و سرحال هستیم. چنان چه به هر دلیل ، رابطه ما با منبع اصلی انرژی قطع شود. یا اختلالی در این رابطه به وجود بیاید. ناهماهنگی بین روح ما با خرد نایتناهی الهی زندگی ما را با کسالت و بی حوصله گی روبرو می کند. آن موقع است که زندگی مان مختل می شود. هرکاری هم انجام دهیم. آرامش به زندگی مان باز نمی گردد، که نمی گردد.

برای مطالعه بیشتر از این صفحه دیدن کنید ؛ 9 روش ساده برای جذب زن دلخواه تان

اگر عشق و شور زندگی را این روز ها درست درک نمی کنید. زندگی تان کسالت بار و یکنواخت شده است. در این مطلب، گفته های بار بارا دی انجلیس در رابطه با عشق و شور زندگی را بخوانید. به کمک این جمله های الهام بخش روح خود را جلا دهید. به زندگی مهر بورزید. زندگی عاشقانه را دوباره از سر بگیرید.

برای مطالعه بیشتر ، ببینید ؛ عشق را بجویید تا بیابید. اثر بار بارا دی انجلیس  

عشق و شور زندگی ؛ از زبان بار بارا دی انجلیس

در ابتدای خلقت فقط عشق وجود داشت. زندگی و حیات روی این کره خاکی براساس عشق برپا شده است. عشق بود که زن و مردی را به سوی هم جذب کرده و بذر شما متولد شد.

یگانه منبع اصلی عشق

عشق مغناطیسی است که شما را به مبداء و منشاء خود جذب می کند. عشق به خداوند ، یگانه منبع عشق است. هرچه به زندگی عشق و شور بیشتر داشته باشید. دیگران در برابرتان مقاومت ناپذیرتر می شوند. در این صورت آن ها قادر به نادیده گرفتن شما نخواهند بود.

هر یک از ما قادر به ساختن زندگی ای از سر عشق و شور به زندگی است. ما می توانیم زندگی سرشار از عشق و شور بیافرینیم.

عشق و شور زندگی

ف

عشق به مراتب بزرگ تر و بیشتر از فقط جاذبه فیزیکی نسبت به فرد دیگر است. عشق حتی به مراتب بسیار فراتر از آرمان ، علاقه ، شور و اشتیاق به روابط کاری یا شخصی و یا خانواده است. عشق اماکن تولد دوباره و تولد چند باره به ما می دهد.

تهور روحی و شهامت زیاد پیش نیاز رسیدن به عشق است. جوهره و واقعیت وجود هر کسی از عشق تشکیل شده است. عشق مختص افرادخاص نیست به همه تعلق دارد. عاشق بودن به اندازه نفس کشیدن عادی و طبیعی است.

هر شروع دوباره ، هر تحول و رشد درونی و هر گونه دگرگونی که حاصل عشق و نیاز درونی باشد ، به حقیقت، خوش حالی و خوش بختی و آزادی بیشتر می انجامد و تا آخر عمر حامی و ناجی شماست.

طی طریق با عشق

این عشق است که در سراسر مسیر طی طریق ، به خودکاوی و خودشناسی شما کمک می کند. زمانی که راه را گم می کنید و نمی دانید به سوی کدام راه و طریق بروید. عشق راه درست را به شما نشان خواهد داد.

نیاز به دیگران

آن گاه که چشم به راه دیگران هستید ، تا هیجان ، شور و عشق را به زندگی تان برگرداند. شما ارتباط تان را با منبع عشق اصلی قطع کرده اید. دیگران نمی توانند عشق را به شما بازگردانند. این وظیفه خود شماست که عشق را در درونتان بیابید و به آن چنگ زنید.

عشق و شور زندگی را در درون خود جستجو کنید. سرزندگی و زنده بودن فقط از درونتان نشأت می گیرد. آنان که عاشقانه زندگی می کنند و با عشق نفس می کشند ، چون مغناطیس دیگران را به سمت خود می کشانند.

عشق و شور زندگی

عشق و شور زندگی

عشق و شور زندگی

هر کاری را انجام می دهید. با عشق و شور انجام دهید. عاشقانه به افرادی که عاشقش هستید ، عشق بورزید. بگذارید حرکات ، رفتار و گفتار شما از عشق نشأت بگیرد. تا گیرایی که انتظارش را دارید ، داشته باشد. به زندگی تان عشق بورزید. به همه موجودات جهان عشق داشته باشید. به خوراکی که می خورید، به خانه ای که در آن زندگی می کنید، به کارتان عشق بورزید.

بگذارید انرژی عشق از شما جریان پیدا کند. به هر چیز و هر کس در مسیرتان عشق و انرژی دهید تا آن ها هم از عشق سرشار شوند. انتخاب هایتان را با عشق و آگاهی انجام دهید. به آن پایبند باشید. اجازه ندهید که ترس شما را به بی تفاوتی بکشاند.

نگهداری از عشق

طوری از عشق تان پاسداری کنید که از گران بهاترین دارایی خود محافظت می کنید. طوری حفظش کنید که گویی عشق عزیزترین دوست شماست. آن گاه مشاهده خواهی کرد که زندگی با لطف و محبت، رحمت ، شادی ، زیبایی ، شور و نشاط و سرزندگی به شما پاسخ می دهد.

در حال زندگی کنید

خود را به همین لحضه ، لحضه حال بسپارید. امکانات این لحضه را به درونت راه بدهید. تصویری سازی را رها کنید. پیش داوری و تعبیر و تفسیر را رها کنید. دست از تغییر رویدادها بردارید. آن ها را به حال خود رها کنید. انگاه که این کارها را کردید؛ در شرایطی قرار می گیری که اعجاز در آن روی می دهد. حال دریچه ای به سوی ناشناخته ها به سوی شما باز می شود. اکنون در قلب خود جایی برای عشق و شور به زندگی فراهم کرده اید.

خودتان باشید.

آخرین بار که به عشق و شور نهفته در وجودتان اجازه داده اید که بیرون آید و کمی بازی گوشی کند ، کی بود؟ آخرین بار کی بود که با بچه هایتان بازی کردید و به اندازه آن ها لذت بردید؟ آخرین بار که از زنده بودن خود، به هیجان آمدید ، کی بود. نگران نظر دیگران در رابطه با خود نباشید. به این که ، چیزی که انجام می دهید ، چقدر موثر و تاثیر گذار است ، فکر نکنید. مضحک باشید. عاشق باشید. خودتان باشید. با شور و حال زندگی کنید.

تسلیم شدن به خود

تسلیم خود شدن ، همچون تسلیم شدن به کسی یا چیزی نیست. تسلیم شدن در برابر عشق ، شور و شعف درونی شما است. تسلیم شدن در برابر خود واقعی تان است. برای راه یافتن به شور و عشق زندگی باید از راه دل و قلب وارد شوید. آن جا در مرکز وجود شما ، تمام آن چه هستید ، سکونت دارد. شما نور هسنید. شما شور و عشق و شادمانی هستید. شما خود عشق هستید.

مسیر ایجاد عشق

آن جا که با معشوق خود پیوند دارید ، عشق آغاز می شود. این حرکت تا حرکت موزون و هماهنگ روح هایتان ادامه می یابد. وقتی که جان هایتان یکی می شود و با تمام وجود عشق می ورزید ، پیوند شما مقدس است. خود شما مقدس هستید. شعف و شور و هیجان واقعی همین است. آن گاه با عشق میان دلهایتان ، عشق شما محکم و استوار می شود.

عشق ماندگار هرگز بر جاذبه های جسمانی گذرا میان شما متکی نیست. عشق واقعی از روح هایتان نشأت می گیرد. در آن لحضه که عشق خود را به نوعی ابراز می کند. چه از طریق آغوشی گرم یا نگاهی مهربانانه ، به قلمرو قلب گام گذاشته اید. قبلاً چی شده مهم نیست. مهم اتفاقی است که خواهد افتاد. همین لحضه تمام آن چه در آن روی می دهد ، مهم است. این عشق است که مهم است.

معشوق تان را مجذوب خود کنید

منتظر نمانید ، عشق شما را بیابد. زمین حاصل خیزی بیافرینید. تا بذز عشق به آسانی در آن جوانه زند و رشد کند. با تمام وجود از دل و جان به رابطه تان متعهد باشید. تعهد به نهال تازه شکل گرفته امکان رشد و به بار نشستن خواهد داد. 

به دنبال نقاط مثبت و قوت دیگران باشید. با این کار چه بیست سال چه بیست دقیقه با آن ها باشید. تفاوتی نخواهد داشت.

آن گاه که فکر و ذهن با قلب و جان به معشوق عشق می ورزید. عشقی که در ایثار و فداکاری نهفته است. عشق برتر خود را نشان خواهد داد.

شما توان داشتن زندگی سرشار از عشق را دارید. شما می توانید به غنای عشق دست یابید. شما می توانید به زندگی معنا و هدفی برتر دهید. این توان شما از عشق و شور زندگی در شما ایجاد می شود. جرات و شهامت عشق را به خود راه دهید. تا به زندگی شما وارد شود. هرگاه زندگی با عشق و شور را انتخاب می کنید. رندگی نیز عشق و شورخود را  به شما خواهد داد.

مهم نیست چه کسی هسنید. یا چه کاری دارید. هر روز فرصت های زیادی پیش رویتان است تا زندگی اطرافیانتان را از عشق مناثر کنید. از طریق کلمات ، چشمان ، زبان بدن و قلبتان ، نمود و ظهور عشق و شور زندگی  را به جریان درآورید. با این کار دیگران را به عشق و شور زندگی دعوت می کنید.

آیا شما هم عشق و شور زندگی را درک و احساس کرده اید؟ آیا از نیروی عشق در زندگی متاثر شده اید؟ آیا اطرافیانتان را به زندگی سرشار از عشق و شور دعوت کرده اید؟ در این صورت نظر و عقیده و تجربه تان از عشق و شور به زندگی را با کتاب صوتی به اشتراک بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست