شش شبح ترس که مانع از دریافت الهام می شود ، را به زانو درآورید. آن ها را از خود دور کنید و راه  ورود الهام را برای همیشه به ذهن خود بگشایید.

راه رسیدن به تنعم و ثروت هموار است ،به شرطی که نترسید. از پیمودن ، مسیر موفقیت و کسب ثروت نترسید. از فقیر بودن نترسید. از نداری و بی کسی نهراسید. ترس از فقیر بودن شما را در فقر و نداری غوطه ور می کند. از رقیبان نترسید. از دشمنان نترسید. از مشکلات مالی و جانی در سراه موفقیت نترسید. از انتقاد دوست و غریبه نترسید. از مرگ و پایان زندگی نهراسید.

 از بلاهای طبیعی نترسید. از فتنه و آشوب نترسید. از هوای نفس و امیال نفسانی نترسید. از ، از دست دادن دوستان و عزیزان نهراسید. از ، از دست دادن عشق و محبوب نترسید. از بیماری جسمی و روحی نترسید. از عاشق شدن نترسید. از دور افتادن از عزیزان و غربت نترسید. از سالهای پایان عمر و تنها و بی کس ماندن نترسید. از مرگ و پایان زندگی نترسید. بر شش شبح ترس غلبه کنید. راه الهام را به درون خود باز کنید و از طریق الهام رمز و راز دست یابی به موفقیت و ثروت را کشف کنید.

شش شبح ترس دشمنان سرسخت موفقیت و ثروت

اگر دوست دارید که به تنعم و ثروت برسید؛ از هیچ چیز و هیچ کس نترسید. ترس احساسی ویگران و نابود کننده است. ترس دشمن سرسخت موفقیت و پیروزی است. ترس عشق را نابود می کند. احساس را از بین می برد. دلمردگی و تنبلی و کاهلی به دنبال دارد. ترس همه احساس های فرد را نابود می کند. خشم ، اضطراب ، نگرانی ، سر خوشی و سرزندگی ، عشق ، مهر ، وفاداری ، شجاعت ، دلیری ، رشادت ، ایثار ، جان فشانی ، از خودگذشتگی ، امید ، میل و اشتیاق همه و همه را به طور کلی نیست و نابود می کند. با شجاعت تمام شش شبح ترس را از بین ببرید.

برای رسیدن به موفقیت بیشتر این صفحه را ببینید ؛  احساس جنسی «کیمیای ثروت و موفقیت»

اضطراب و خشم و نگرانی احساس هایی هستند که به مقداری مشخص باید وجود داشته باشد. نبود آن ها بی تفاوتی و یأس را به دنبال دارد. حس بی تفاوتی بدترین و مخرب ترین حسی است که موفقیت را از بین می برد.

از این صفحه دیدن کنید ؛  برنامه ریزی سازمان یافته پیش نیاز رسیدن به موفقیت و ثروت

تفاوت عشق و ترس

ض2

ترس ، داشتن روئیا را از شما می گیرد. چه برسد به این که بخوایید ، روئیایتان را عملی کنید. ترس نقطه مقابل عشق است. عشق و ترس را با هم اشتباه نگیرید. عشق ، بنیان می نهد، ترس ویران می کند. عشق زندگی می بخشد، ترس می میراند. عشق الهام می دهد. ترس راه الهام را می گیرد. عشق دوستی و صفا و صمیمیت به روابط می بخشد. ترس دوستی ها را از ریشه برمی کند. عشق امید و آرزو را به جریان می اندازد. ترس امید را از بین می برد. عشق شفا بخش است. ترس بیماری گونه است. عشق جسارت و شجاعت می دهد. ترس ترس می دهد. عشق آرامش می آفریند. ترس آشوب می آفریند.

عشق است که می ماند. ترس است که می گریاند. عشق داروی هر درد است. ترس خودش زهر است. عشق نشان از ایمان دارد. ترس است که ناامن است. عشق گل می پروراند. ترس گل­برگ ها می پژمرداند. مقصد عشق تنعم و ثروت است. مقصد ترس بدبختی و نکبت است.

راه رسیدن به ثروت

اگر خواهان تنعم و ثروت هستید راه رسیدن به عشق را در بر گیرید. چنان چه به فقر و بدبخنی عادت دارید ، راه فقر را بدون هیچ زحمت و مشقتی دربر گیرید.

برای بد بخت شدن نیاز به هیچ تلاشی از طرف شما نیست. همین که بی کار بنشینید و کاری نکنید ، بدبخنی به استقبالتان می آید. اما راه رسیدن به خوشبختی تلاش مستمر و مداوم می طلبد. برای رسیدن به ثروت و نعمت باید هفت شهر عشق سعدی و هفت خوان رستم را طی کنید. رسیدن به ثروت ، انگیزه و میل وافر می خواهد. اشتیاق سوزان به کسب ثروت و موفقیت همراه با برنامه ای مشخص برای به دست آوردن آن لازم است.

اگر دوست ندارید که در فقر و بی چارگی بغلتید. باید همت کنید. آستین بالا بزنید و تلاش مستمر داشته باشید. تلاش هدفمند و با انگیزه به شما عشق و نشاط می بخشد. تلاش برای کسب ثروت با برنامه ای از پیش تعین شده  منظم شما را به هدفتان نزدیک می کند. به شرطی که از مشکلات سر راه موفقیت نترسید و به تلاش ادامه دهید ، موفقیت از آن شما خواهد بود. چنان چه بترسید و از ادامه تلاش منصرف شوید ، شکست تان حتمی است. برای رسیدن به موفقیت و ثروت شش شبح ترس را در درون خود بکشید.

چرا با شرایط یکسان برخی خوشبخت ترند

 شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد. چرا با شرایط یکسان بعضی ها خوشبخت و بعضی ها نگون بخت می شوند. جواب این سوال در کارکرد ذهن نهفته است. قبل از رسیدن به ثروت و یا فقر ذهنیت آن در مغز افراد شکل می گیرد. کسانی که باور دارند که فقیری و بی پولی قسمت آنهاست و خوشبختی به سایرین تعلق دارد ، در فقر و بدبختی خواهند ماند. کسانی که اندیشه فقر را نمی پذیرند و برای رسیدن به ثروت و نعمت ، افکار ثروتمندان را در سر می پرورانند ، تنعم و ثروت را درک و احساس خواهند کرد.

ترس بزرگترین دشمن رسیدن به نعمت و ثروت است. یادآوری می کنم که منظور از ثروت ، معنی کلی آن یعنی ثروتمند بود از نظر روحی ، روانی ، جسمی و مالی مد نظر ماست. با تسلط بر افکار خود شش شبح ترس وحشتناک را به زانو درآورید.

 در ادامه شش شبح ترس که مانع رسیدن به موفقیت و ثروت می شود ، را از کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید ، آمده است.

شش شبح تر س که سر راه تنعم و ثروت را سد می کند. 

افکارتان را در کنترل خود درآورید و بر شش شبح ترس پیروز شوید.

ترس از فقر

ترس از فقر حالتی ذهنی است نه چیز دیگری. این نوع ترس ، هراس ناک ترین ترس هاست. این ترس ذهن انسان را فلج می کند. میل و اشتیاق را کور می کند. عشق و انگیزه و امید برای تلاش را از افراد می گیرد. ابتکار عمل را از بین می برد. خلاقیت را می میراند و نگون بختی و فلاکت را با خود به ارمغان می آورد. 

کنترل کردن این نوع ترس مشکل است. گاهی فرد خود قادر به تشخیص آن نیست. حیوانات که قدرت تفکر و اندیشه ندارند. تحت تاثیر غریزه گاهی هم نوعشان را می خورند. اما انسان موجودی فکور است ، اندیشه او مانع از خوردن هم نوعش می شود. ولی انسان تحت تاثیر ترس از فقر به روش های مختلف بر سر همنوع خود کلاه می گذارد. گاه با تصویب قانون و گاه با استفاده از نیروی نفوذ و قدرت سعی در بالا کشیدن حق هم نوعانش کرده است. ترس از فقر برادر را به جان برادر می اندازد. تاریخ شاهد موارد بسیاری در این زمینه است.

تحلیل شخصیت خود برای غلبه برشش شبح ترس

چنان چه خواهان رسیدن به ثروت هستید ، باید در درون شخصیت خود دقیق شوید و ویژگی های فردی خود را بکاوید. اگر نشانه ای از ، ترس از فقر دیدید ، آن را مشخص کنید. سپس برای از میان برداشتن آن اقدام کنید. اگر خود قادر به تحلیل شخصیت تان  نیستید. از کسی که می تواند آن کار را برای تان انجام دهد. بخواهید که شخصیت شما را تحلیل کند و موارد ترس را پیدا کند.

حتی اگر در شناسایی تحلیل و تشخیص شخصیت تان به موارد شرمزاری برخوردید ، کوتاه نیاید و خود را بکاوید. تا نقات ضغف شما مشخص شود. برای رسیدن به ثروت باید نقطه ضعف هایتان را رفع کنید. ترس از فقر نشانه هایی دارد. برای کمک به تحلیل خویشتن آن ها را بشناسید. شش شبح نرس را بشناسید. آن ها را در درون خود پیدا کنید و با صلاح ایمان به چنگ با آنها بروید. شش شبح ترس را ناکار و نابود کنید. 

نشانه های ترس از فقر

ثی

 • بی تفاوتی؛ کسی که از فقیر ماندن می ترسد ، به زمین و زمان بی تفاوت است. خوب و بد ، زشت و زیبا ، عدالت و بی عدالتی ، کاهلی و زرنگی همه و همه برایش یکسان است. تفاوتی بین متضاد ها نمی بیند. ثروت و فقر برایش یکسان است. او برای ثروتمند شدن اشتیاق و انگیزه ندارد.
 • داشتن شک و تردید؛ کسی که ترس از فقر دارد به دیگران اجازه می دهد ، به جای او فکر کنند و تصمیم بگیرند.
 • نگرانی؛ نگران بودن نشانه  این نوع ترس است.
 • محتاط بودن؛ کسی که از فقیر بودن می ترسد ، محتاط است. ریسک پذیر نیست و در همه موارد جانب احتیاط را می گیرد. او قدمهایش را آهسته برمی دارد.
 • نسبت به موفقت دیگران بد بین است. همیشه بدترین نتیجه را پیش بینی می کند. از پیش بینی نتایج نیکو نا توان است. او به موفقیت بدبین است.

ترس از انتقاد

خیلی ها از انتقاد و سرزنش توسط دیگران می ترسند. آن ها نمی خواهند ، توسط دیگران تحقیر شوند. سیاستمدارن برای این که از خودشان انتقاد نشود ، از رقیبان نشان انتقاد می کنند. تولید کنندگان پوشاک هر فصل مدی را ترویج می دهند تا از این نقطه ضعف افراد کسب درآمد کنند.

ترس از انتقاد افراد را به تقلید از دیگران تشویق می کند. نکند شبیه دیگران فکر و عمل نکنند و رسوا شوند. این ترس جرات و شجاعت خود بودن را از فرد می گیرد. وقتی کسی خود واقعیش نباشد. چطور می تواتد از استعداد و توانایی هایش استفاده کند. ترس از انتقاد خلاقیت را از بین می برد. تنوع را نابود می کند. اگر خواهان ثروت و موفقیت هستید به جای انتقاد از خود و دیگران ، از دادن پیشنهاد سازنده و مفید استفاده کنید. تا هم حقارتی به بار نیاید و هم خلاقیت در شما شکوفا شود.

نشانه های ترس از انتقاد

 • نابود شدن قدرت تخیل، تصور و خلاقیت
 • از دست دادن ابتکار عمل
 • کمرویی و خجالتی بودن
 • نداشتن تعادل و توازن
 • نداشتن قدرت تصمیم گیری و نداشتن اعتماد به نفس
 • عقده حقارت؛ تقلید از دیگران و خود را به شکل و شمایل و خصوصیات اخلاقی دیگران درآوردن
 • فقدان جاه طلبی،
 •  بیماری جسمانی و کم تحرکی،
 • چاپلوسی از دیگران در حضورشان و انتقاد پشت سر آن ها

ترس از بیماری

ترس از بین بیماری با ترس از پیری و مرگ ارتباط نزدیک دارد. بعضی ها آن قدر نگران سلامتی خود هستند که بیمار می شوند. انسان از مردن می ترسد. برای همین از بیمار شدن هراس دارد. از هزینه دارو و دکتر هم می ترسد. می ترسد نتواند هزینه دارو و درمان را فراهم کند.

به گفته یک پزشک 75% از افرادی که به پزشک مراجعه می کنند. توهم بیماری دارند. محققان نشان داده اند که ترس از بیماری به نسبت فراوانی بیماری ایجاد کرده است. آزمایش هایی که روی بیماران با استفاده از دارو نماها انجام شده است ، این موضوع را ثابت کرده است.

ناامیدی و دلسردی در امور کاری و در امور عشق بیشترین تاثیر را در ایجاد بیماری دارد.

نشانه های ترس از بیماری

 • تلقین به خود ، مرتب از بیماری حرف زدن و خود را بیمار دانستن ، به انتظار بیمای نشستن ، سرخود دارو خوردن ، با دیگران در رابطه با بیماری و یا عمل جراحی صحبت کردن از علائم ترس از بیماری است. تلقین مثبت به خود راه درمان این بیماری است.
 • خود بیمار انگاری، دائم ار بیمار بودن حرف زدن و انتظار بیماری را داشتن تا حدی که به فروپاشی اعصاب بیانجامد. بیماری خیالی داشتن. با تقکر مثبت می توان خود بیمارانگاری را درمان کرد.
 • ترس از بیماری به بیماری شخص منجر می شود.

ترس از تنها ماندن و بی دوست و بی محبوب شدن؛

این ترس از سایر ترس ها شایع تر و دردناک تر است.

نشانه های ترس از دست دادن محبوب

 • حسادت، داشتن سوء ظن بدون دلیل منطقی به دیگران ، تهمت زدن به همسر بدون هیچ گونه دلیل موجه ، سوئ ظن داشتن به همه و ناباور بودن نسبت به آن ها ،
 • عیب جویی؛ عیب یابی از دوستان ، بستگان ، همکاران و عزیزان بدون دلیل مشخص
 • قمار کردن ، قمار، دزدی، تقلب، تن دادن به کارهای خطرناک به منظور کسب درآمد و پول برای جلب توجه دیگران
 • خرج کردن بیش از اندازه ، یا خود را قرض دار کردن به خاطر معشوق
 • بی خوابی ، عصبیت ، فقدان مداومت و پایداری ، ضعف اراده ، نداشتن اعتماد به نفس ، خیشتن دار نبودن و بد خلقی

ترس از مرگ

برای بعضی ها مرگ ترسناک ترین ترس است. ترس از عذاب جهنم ، ترس از دست دادن خوشی های دنیا شاید دلیل ترس از مرگ باشد. میل به جاودانگی ترس از مرگ را ایجاد می کند. انسان دوست دارد جاودانه و ابدی باشد. فکر می کند ، با مرگ نیست و نلابود می شود. برای همین از مرگ می ترسد.

نشانه های ترس از مرگ

 • اندیشیدن به مرگ به جای فکر به زندگی کردن ، بیشر افراد مسن به این ترس مبتلا می شوند. اما گاه جوانان نیز به آن گرفتار می شوند. با کاشتن میل به پیروزی  در دل جوانان می توان آن را درمان کرد.
 • بیماری ، ترس از نداری ، کار و شغل مناسب ، نومید شدن از عشق و تعصب مذهبی نشانه ترس از مرگ است.

نگرانی و ترس از پیری و کهولت

نگرانی حالتی از ذهن است که بر ترس تکیه دارد. این حالت آرام و ادامه دار است. نگرانی شکلی از ترس ادامه دار است که در نتیجه شک ، تردید و دو دلی به وجود آمده است. غالباً افراد اراده کافی برای مقابله با نگرانی را ندارند.

ترس از نظر و گفته دیگران نداشته باشید. ترس از دوران پیری نداشته باشید و آن را به رسمیت بشناسید. پیری دورانی از زندگی است که باید طی شود. خیلی ها به این دوران نمی رسند و در جوانی می میرند. اگر شانس پیر شدن برایتان فراهم است ، قدرش را بدانید. پیری نعمتی است که خیلی ها از داشتن آن بی بهره اند.

شش شبح ترس را به زانو درآورید

ترس از مرگ را کنار بگذارید. پیری و مرگ را به عنوان حادثه ای غیر قابل اجتناب بپذیرید. خود را برای آن آماده کنید. مرگ حالتی از زندگی است. زندگی از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود. هر مرحله تبدیل شدن ، تحولی در بردارد. خود را برای متحول شدن حاضر کنید. مرگ را با آغوش باز بپذیرید و ترس از آن نداشته باشید. بدون ترس ازنداری ، پیری و مرگ زندگی کنید. برای خود زندگی کنید. از انتقاد دیگران نترسید و خودتان را به شکل آن ها درنیاورید. بگذارید خلاقیت تان شکوفا شود. ترس از بیماری نداشته باشید. هر دردی درمانی دارد. برای به دست آوردن آن تلاش مشتاقانه داشته باشید. به این شیوه شش شبح ترس را نیست و نابود کنید.

عاشقانه زندگی کنید

زندگی ارزش نگرانی ندارد. عمر می گذرد. چه خوب است که با اندیشه موفقیت و پیروزی بگذرد. هدف زندگی رسیدن به آرامش است. برای رسیدن به آرامش باید ترس و نگرانی را از خود دور کنید. امیدوار باشید. پیروزمندانه به تلاش ادامه دهید. برافکارتان مسلط باشید. سرنوشت خود را در دست بگیرید و برای ساختن زندگی زیبا قدم بردارید. کافی است شش شبح ترس را در درونتان به زانو درآورید.

آیا شما برشش شیح ترس در زندگی خود پیروز شده اید؟ آیا پشت این شش شبح ترسناک را به خاک مالیده اید؟ ترس شما بیشتر از کدام نوع بوده است؟ ترس از فقر و نداری ؟ یا ترس از پیری و مرگ ؟ یا ترس از بی دوست شدن وتنها ماندن؟ برای رهایی از آن چه کار کرده اید؟ آیا تلاش شما نتیجه بخش و سودمند بوده است؟ چنان چه تجربه ای در رابطه با این مطلب دارید ، آن را با کتاب صوتی به اشتراک بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست