تمامیت وجود و همه امکان های وجود را برای دستیابی به اهداف به خدمت بگیریم و تاثیر تفکر سیستمی در موفقیت و توانگری را به نظاره بنشینیم. لوئیس ال هی

سرنوشت ما با سرنوشت جهان هستی پیوند خورده است. قدرت درون ما می تواند محدوده خودآگاهی ما را از طریق پیوند با جهان گسترده نماید. آیا فکر می کنید ، گذراندن یک دوره مهارت آموزی برای پرورش فکر ، برای استفاده از نیروی درون کافی است؟! یا نه؛ برای استفاده از قدرت درون برنامه ای سازنده و همیشگی نیاز است؟! آیا قصد دارید که تلاش برای یادگیری بیشتر را برای خود سازی و داشتن تفکر مثبت ادامه دهید؟ آگاه باشید که تلاش برای خودسازی تلاشی دائمی است. ما گاه ، گاه می توانم استراحت کنیم و فعالیت را دوباره از سر بگیریم. داشتن تفکر سیستمی راهی برای دست یابی به اهداف است. کتاب صوتی شما را به مطالعه تاثیر تفکر سیستمی در موفقیت و توانگری دعوت می کند.  

تاثیر تفکر سیستمی در موفقیت و توانگری

در رابطه با تمامیت وجود و همه امکان های موجود در درون خود و کل جهان هستی چه می دانید؟ سیستم یکپارچه جهانی چیست؟ تفکر سیستمی چگونه است؟ تاثیر تفکر سیستمی در موفقیت و توانگری چگونه است؟ برای یافتن پاسخ با کتاب صوتی همراه باشید.

تمامیت وجود  و همه امکان ها چه می گوید؟

تمامیت وجود به ما می گوید که هر موجود و هر جزء از اجرای این جهان بزرگ به تنهایی ، همه آگاهی ها و امکانات کل جهان موجود است/ طبق این تفکر هر یک از ما انسان ها فقط یک نفر نیستیم ، بلکه در درون هر یک از ما مجموعه ای کامل و کلی از آگاهیی های موجود در جهان هستی موجود است.

 در هر ذره از جسم و جانمان ، نشانه هایی از تمامی اتفاق و رویدادهای تاریخی و طبیعی که در تکامل جهان نقش داشته است ، موجود است. هر یک از ما با پیوند با درون خویش می توانیم از انرژی کلی و آگاهی کل موجود در جهان هستی در ارتباط باشیم و پاسخ پرسش ها و ابهام های خود را دریافت کنیم.

پیوند با انرژی برتر

از طریق پیوند با قدرت و نیروی برتر می توانیم ندای درون خود بشنویم. پس از برقراری پیوند با پیروی از صدای درون ، هرگونه اطلاع و آگاهی که برای بهتر شدن زندگی نیاز داریم به ما داده می شود.

سیستم یکپارچه جهانی چیست؟

کل جهان و مخلوقات موجود در آن یک مجموعه و سیستم کلی جهانی را به صورت یکپارچه و منسجم ، تشکیل داده است. در جهان هستی همه مخلوقات جاندار و بی جان به هم وابسته اند. این اجزا با هم مجموعه زنده و پویای جهان هستی را تشکیل داده است.

 تفکر سیستمی چیست؟

تفکر سیستمی به ما می گوید که جهان هستی با همه کون و مکان و کائنات موجود در آن ، مجموعه ای به هم پیوسته و یکپارچه است. تمام اجزاء این مجموعه به هم متصل شده و کلیت مجموعه واحد را تشکیل داده است. در این مجموعه قوانین ثابتی حکم می کند. بر پایه ی قوانین هستی ، پایداری سیستم یکپارچه جهانی برقرار شده است.

تفکر سیستمی ، قوانین موجود در سیستم یکپارچه را بازگو می کند. این تعریف فقط مختص جهان هستی نیست. بلکه از پیوند چند جزء کوچک یک سیستم ایجاد می شود. سیستم های بزرگتر سیستم های کوچکتر را در درون خود پوشش می دهند. یک مجموعه بزرگ تر از به هم پیوستن ، دو یا چند مجموعه کوچک تشکیل می شود.

 از به هم پیوستن چند مجموعه بزرگتر ، سیستمی گسترده تر ایجاد می شود. این روند ادامه می یابد تا این که همه مجموعه کل کائنات را در بر می گیرد. از پیوند نهایی آنها سیستم یکپارچه جهانی شکل می گیرد.  

برای آشنایی با تاثیر تفکر سیستمی در موفقیت و توانگری با اصول اساسی موجود در تفکر سیستمی آشنا می شویم.

اگر به گوش سپردن به کتاب های صوتی علاقه دارید ، دانلود کنید و گوش بسپارید به ؛ کتاب صوتی افسانه خودباوری آلبرت آلیس

تاثیر تفکر سیستمی در جنبه های مختلف زندگی

اصول اساسی تفکر سیستمی

اصل اول

همه اجزاء مجموعه به هم پیوسته و کل مجموعه را پدید آورده است. هز جزء به تنهایی کل آگاهی های موجود در مجموعه کلی را در خود  دارد.

اصل دوم

سیستم یکپارچه جهانی پویا و متحرک است. بنابراین هر جزء از این مجموعه بر تک تک اجزا و بر کل سیستم تاثیر می گذارد و برعکس. از این تاثیرهای متقابل انرژیی حاصل می شود.

اصل سوم

 بنابر اصل دوم انرژی ای که از کل مجموعه و سیستم حاصل می شود ، بیشتر از انرژی تک تک اجزاء مجموعه است. چرا که هر جزء از یک طرف بر همه اجزاء و از طرفی بر کل سیستم اثر می گذارد. از طرفی هر جزء علاوه بر این که از تک تک اجزاء اثر میپذیرد ، از کل سیستم به عنوان یک واحد کلی متاثر می شود.

 تاثیر های چند گانه انرژی کلی سیستم را به صورت تصاعدی افزایش می دهد. بنابراین انرژی ای که از کل سیستم حاصل می شود، بسیار بیشتر از مجموعه انرژی تک تک اجزاء است.

توجه : منطق موجود در این روند بر اساس منطق حسابی اعداد (2*2=4) نیست. بلکه از از منطق تاثیر تصاعدی اعداد (22= 4) پیروی می کند.  

بیوگرافی افراد موفق ؛  بیوگرافی ماریا خرسند، مدیر و مخترع پروژه بزرگ بلوتوث

تفکر سیستمی به عنوان اصلی اساسی و جهانی امروزه  در زمینه های گوناگون به خدمت گرفته می شود. در جامعه شناسی ، روانشناسی ، اقتصاد ، محیط زیست ، زیست شناسی ، علوم سیاسی و اجتماعی تفکر سیستمی حاکم است. یک فرد به تنهایی می تواند یک مجموعه باشد. افراد یک شهر و یا یک کشور میتوانند مجموعه ای بزرگتر را تشکیل دهند. افراد یک قاره مجموعه بزرگتر و کل جهان و موجودات و مخلوقات موجود در آن مجموعه واحد جهانی را تشکیل داده اند.  برای نمونه در اقتصاد و صنعت از این تفکر و اصل جهانی به این شیوه بهره می گیرند :

کارخانه ای که بزرگ تر است و امکانات مجهزتری دارد، از تولید یک واحد کالا بیشتر از کارخانه ای کوچک سود می برد. زیرا در کارخانه بزرگتر از صرفه جویی حاصل از مقیاس استفاده می کند.

تاثیر تفکر سیستمی در  کار گروهی و کارگاهی

بر اساس تفکر سیستمی است ؛ کار تعاونی و گروهی نتیجه بخش تر از کار یک نفری است. در کار گروهی هر کس مسئولیت یک بخش را به عهده می گیرد و از دوباره کاری جلوگیری می شود. بنابراین بازدهی افراد بیشتر است. اگر کار به صورت فردی انجام شود ، یک نفر مجبور است که در زمینه های زیادی فعالیت کند. در نتیجه بازدهی او کاهش می یابد.

 بر اساس تفکر سیستمی ، بازدهی دسته جمعی کارگران ، بیشتر از مجموع بازدهی تک تک آنها است که به صورت فردی کار کرده اند.

تفکر سیستمی و استفاده از قدرت درون

اکنون تفکر سیستمی را برای استفاده از قدرت درون به کار می بریم. بر اساس تفکر سیستمی ، سیستم جهانی ؛ مجموعه ای متشکل از افراد ، موجودات ، امکانات موجود در جهان هستی با تمام عظمت و بزرگیش همراه با آگاهی کل و شعور کلی جهان تشکیل داده است.  به زبانی ساده و کلی تر این مجموعه از مجموع مخلوقات و ممکنات عالم امکان درست شده است.

هر یک از مخلوقات در درون خود انرژی ای دارند که به مخلوقات دیگر و کل سیستم می دهند. کل سیستم هم نیرویی بسیار بزرگ را در خود دارد. از مجموعه آگاهی های موجود در این مجموعه نیرویی بسیار با عظمت ایجاد شده است. هر یک از ما با استفاده از درون خود می توانیم با این نیروی کلی جهانی پیوند داشته باشیم و از آن انرژی و قدرت و آگاهی دریافت کنیم.

بر اساس این فلسفه و الگوی فکری در کتاب قدرت در درون ماست ، نوشته لوییس ال هی بارها و بارها به قدرت درون و راه های دستیابی به اهداف اشاره شده است. تاثیر تفکر سیستمی در موفقیت و توانگری را با یادگیری بیشتر افزایش دهید. 

نیاز به یادگیری بیشتر و تفکر سیستمی

داشتن این تفکر که همه چیز را می دانیم و نیازی به یادگیری علم جدید برای بهبود کار و زندگی خود ندارم ، تفکری بی اساس و نشأت گرفته از عدم آگاهی است. همچنین تفکر محدود بودن امکانات ناشی از محدودیت هایی است که ما در ذهن و فکر خود آن را ایجاد کرده و گسترش داده ایم.

سیستم یکپارچه جهانی

بر اساس تفکر سیستمی محدودیتی در افکار ما نیست و بدون محدودیت می توانیم ، هر چه بخواهیم و دوست داشته باشیم را به تصور در آوریم. طبق قانون ذهن هر آن چه که توانایی ورود به ذهن را داشته باشد ، می تواند به عینیت در آید و در زندگی ما نمود پیدا کند. بنابراین برای رسیدن به موفقیت در زندگی تفکر مثبت ، تفکر نیاز به یادگیری و تفکر سیستمی نیاز است.

نگرش مثبت و باور به وفور و فراوانی در جهان

اگر به وجود فراوانی در جهان و عدم محدودیت در دست یابی به فراوانی باور و ایمان داشته باشیم ، نگرش مان مثبت است و با استفاده از نگرش مثبت می توانیم غ به درون خود رجوع کنیم و پیوندی ناگسستنی با خود و درون خود ایجاد نماییم ، آنگاه خواهیم توانست؛ از قدرت عظیم سیستم کلی جهانی قدرت و نیرو بگیریم و به همه خواسته های خود جامه عمل بپوشانیم. تاثیر تفکر سیستمی در موفقیت و توانگری را با باور به وفور و فراوانی و ایجاد و پرورش جمله های تلقینی مثبت افزایش دهیم. 

تلاش برای دستیابی به قدرت درون

تا کی به محدودیت های درون خود ادامه دهیم و از نعمت های بی پایان الهی کمک نگیریم؟ تا کی با درون خود آشتی نکنیم و نگرش خود را در رابطه با همه اتفاق های پیش رو مثبت کنیم؟ چرا به درون خود اعتماد نکنیم و به پاسخ های درون خود بی اعتنا باشیم؟ تا کی تفکراتی که دیگران برایمان اندیشیده و در ذهنمان فرو کرده اند را دنبال کنیم؟

چرا برای به دست آوردن آگاهی های واقعی و خویش یابی تلاش نکنیم؟ تا کی برای بهبود وضعیت خود آستین بالا ندهیم؟ و برای یافتن آگاهی و دانش حقیقی تلاش نکنیم؟ ترس و احتیاط تا کی؟ کی باید جسارت و جرات خود بودن را به خود بدهیم؟

قدرت نه گفتن را در خود پرورش دهیم

همان طور که هر سال قبل از عید تمام خانه را نو نوا می کنیم ، امروز خود را جشن بگیریم و برای شروعی تازه و عیدی نو در درون خود ، خانه تکانی فکری و درونی انجام دهیم. بیاییم افکار خود را زیر و رو کنیم و افکار مزاحم و دست و پاگیر و محدود کننده را با افکار مثبت و وجود وفور و فراوانی در جهان عوض کنیم.

بیاییم قدرت نه گفتن را در درون خود پرورش دهیم و به تمام افکار و افرادی که ما را از موفقیت در زندگی باز می دارند ، نه بگوییم. با نه گفتن به افکار منفی و افرا  منفی باف تاثیر تفکر سیستمی در موفقیت و توانگری افزایش دهیم و افق زندگی خویش را بگسترانیم.

به نظر شما ، ما چگونه مانع از کشف حقیقت وجود و عدم پذیرش تفکر سیستمی می شویم؟ چه محدودیت ها و موانعی ما را از رسیدن به حقیقت و استفاده از قدرت درون باز می دارد؟ چرا با وجود فراوانی در جهان ما فقیر و دست تنگیم؟ نظر خود را در رابطه با این پرسش ها و تمامیت وجود و همه امکان ها و تاثیر تفکر سیستمی در موفقیت و توانگری با کتاب صوتی به اشتراک بگذارید.

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مقالات مشابه

فهرست